กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร:02-9511372 โทรสาร:02-9511571 E-mail:hrdmh@dmh.go.th